Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

zagubiona
11:23

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy jego ciała, aby mógł latać. Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem lecącego trzmiela i napisem:

“Fruwa, bo nie wie, że nie powinien”

— “Podążaj za marzeniami” Arkadiusz Śmigielski

November 18 2012

zagubiona
15:37
0868 9fc7 365
Reposted byobarzanaSatizEveRpomaranczowyzeszyt

November 17 2012

zagubiona
10:49
zagubiona
10:49
Reposted frombluuu bluuu
zagubiona
10:48
zagubiona
10:48
3511 7e1e 365
Poświatowska
zagubiona
10:47
zagubiona
10:47

I tylko przyjdź.
Dotknij mnie czule, i przytul tak, abym zapomniała o wszystkim.
Pocałuj tak, abym na przekór samej sobie poczuła się szczęśliwa.
A wtedy pójdę za tobą na koniec świata.
— Lady Makbet - Makbet- W.Szekspir
zagubiona
10:47
A jeśli kiedy taki czy jakikolwiek inny człowiek przypadkiem znajdzie swą drugą połowę, wtedy nagle dziwny na nich czar jakiś pada, dziwnie jedno drugiemu zaczyna być miłe, bliskie, kochane, tak że nawet na krótki czas nie chcą się rozdzielać od siebie, i niektórzy życie całe pędzą tak przy sobie, a nie umieliby nawet powiedzieć, czego jedno chce
od drugiego. Bo chyba nikt nie przypuści, żeby to tylko rozkosze wspólne sprawiały, że im tak dziwnie dobrze być, za wszystko w świecie, razem. Nie. Ich obojga dusze, widocznie, czegoś innego pragną, czego nie umieją w słowa ubrać, i dusza swe pragnienia przeczuwa tylko i odgaduje.
— Platon "Uczta"
zagubiona
10:46
4666 00f6 365
Reposted fromherbataipapierosy herbataipapierosy
zagubiona
10:46
9233 6635 365
zagubiona
10:46
6548 73d4 365
Reposted fromherbataipapierosy herbataipapierosy
zagubiona
10:46
7702 3551 365
Reposted fromsaku saku viaherbataipapierosy herbataipapierosy
zagubiona
10:46
2866 4268 365
Reposted fromherbataipapierosy herbataipapierosy
zagubiona
10:46
3041 a779 365
Reposted fromherbataipapierosy herbataipapierosy
10:45
zagubiona
10:45
0997 b5b4 365
Reposted fromTLP TLP viaherbataipapierosy herbataipapierosy
zagubiona
10:45
6453 5ae5 365

September 26 2012

zagubiona
13:08
zagubiona
07:02

wiem, że nie...
Reposted bytroubles troubles
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl